MobDesk België

Alle SMS-dienstverleners, mobiele operatoren, consumentenorganisaties en de BIPT hebben afgesproken dat het afmelden voor alle SMS-diensten hetzelfde en vooral eenvoudig moet zijn. MobDesk helpt u daarbij.

MobDesk verzorgt namens diverse SMS-dienstverleners in Belgie de klantenservice voor de navolgende verkorte nummers - voor alle overige nummers kunnen wij u NIET van dienst zijn:

  • 6615
  • 7232
  • 7740
  • 7886

Belangrijk!

Voor het snel kunnen afmelden via MobDesk heeft u ALTIJD de volgende gegevens nodig:
- het mobiele nummer waarop de SMS-berichten ontvangen worden
- het 4-cijferige nummer (de shortcode) die bij de dienst hoort. Dat nummer staat als afzender bij uw bericht.

Mogelijkheden van afmelden:

1. Normale afmeldprocedure

De eenvoudigste methode om u af te melden is het sturen van een zogenaamd stop-SMS. Afmelden doet u door STOP naar de shortcode te sturen. Bijvoorbeeld: STOP naar 1234.

2. Via e-mail

U kunt zich ook middels e-mail afmelden. Vergeet niet het mobiele nummer in uw mail te vermelden waarop de berichten ontvangen worden. Zonder dit nummer kunnen wij u NIET van dienst zijn. Stuur uw mail naar service@mobdesk.com.

3. Als alles mislukt..

De SMS-dienstverleners van de bovenstaande houden zich strikt aan de gemaakte afspraken. Andere dienstverleners meestal ook. Wanneer u desondanks klachten houdt, kunt u tenslotte ook bellen met uw mobiele operator. Aan de shortcode kunnen zij precies zien welke dienstverlener uw dienst faciliteert. Zij kunnen u vervolgens doorverwijzen naar de dienstverlener van uw dienst.

Base
Mobistar
Proximus
Telenet


MobDesk Belgique

Tous les fournisseurs de service SMS, les operateurs mobiles, les associations aux consommateurs et l'IBPT ont convenu que le fait de pouvoir renoncer aux services SMS doit se faire de faion simple et uniforme. MobDesk est a votre disposition pour vous aider.

Au nom de divers fournisseurs de services SMS, MobDesk prend en charge le service a la clientele pour les numeros abriges suivants - pour tout autre numero, il nous est IMPOSSIBLE de vous etre utile :

  • 6615
  • 7232
  • 7740
  • 7886

Important!

Pour renoncer rapidement a travers MobDesk, vous avez TOUJOURS besoins des donnes suivantes :
- le numero mobile sur lequel vous recevez les messages SMS
- le code e 4 chiffres (le ShortCode) associe ce service. Vous trouverez ce numero en tant que expiditeur en annexe de votre message.

Les possibilités de renoncement:

1. La procédure normale de renoncement

La methode la plus simple pour renoncer est d'envoyer un stop-SMS. Vous envoyez un STOP au ShortCode pour renoncer au service. Par exemple: STOP vers le 1234.

2. Par courriel

Vous pouvez egalement renoncer au service en envoyant un courriel. N'oubliez pas de mentionner le numero mobile sur lequel vous recevez les messages. Sans ce numero, nous NE pouvons vous etre utiles. Envoyez votre courriel a l'adresse : service@mobdesk.com

3. Si tout echoue?

Les fournisseurs de services SMS du shortcodes ci-dessus suivent rigoureusement les accords. La plupart du temps, les autres fournisseurs egalement. Si nanmoins, vous avez toujours des plaintes, vous pouvez appeler votre operateur mobile. Grece au ShortCode, il peut verifier quel fournisseur facilite le service. Ensuite, il peut vous renvoyer vers le fournisseur de votre service.

Base
Mobistar
Proximus
Telenet